Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Helu Nr 43/0050/2020 z dnia 01.10.2020 roku.

Skład komisji:

Przewodnicząca - Aneta Talaszka

Z – ca przewodniczącej - Barbara Pieszak

Członkowie - Janusz Stanek

Bogumiła Bartoszyńska

Anita Rzeczkowska

Irena Mosór

Mariusz Darga

Paweł Budzisz

 

Komisja działa w oparciu o regulamin określający zasady działania w zakresie:

  • inicjowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
  • opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawania opinii w formie postanowienia
  • podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają następujące stałe zespoły:

  •  Zespół d/s Lecznictwa, w składzie:

                                    Przewodniczący – Paweł Budzisz

                                    Członkowie – Barbara Pieszak, Aneta Talaszka, Janusz Stanek.

  • Zespół d/s kontroli obrotu napojami alkoholowymi, w składzie:

                                    Przewodnicząca – Barbara Pieszak

                                    Członkowie – Aneta Talaszka, Anita Rzeczkowska.

Przewodnicząca MKRPA przyjmuje w każdy czwartek, w godz. 1600 – 1800 w Punkcie Pomocy Rodzinie – ul. Komandorska 2

tel. 58 677 72 76 

adres e-maile:  mkrpa@gohel.pl

——————————————————————————————————————————————————

Terminy posiedzeń komisji w 2020 roku: 

——————————————————————————————————————————————————

Regulamin działalności

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Helu

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwana dalej Komisją jest powoływana przez Burmistrza Miasta na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473 z późn.zm. ).

§ 2. Regulamin działalności, zwany w dalszej części regulaminem, określa organizację, sposób zwoływania posiedzeń Komisji, tryb pracy oraz podejmowania uchwał i postanowień.

Rozdział II. Zadania Komisji.

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a)      inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b)      motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)       prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Helu, oraz kontroli oświadczeń przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,

d)      wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Helu, a także zgodności z zasadami określonymi w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

e)      współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

f)       udział jej członków w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

g)      inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży,

h)      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna.

§ 4.1. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, w tworzonych zespołach oraz poprzez indywidualną pracę jej członków.

2. Komisja pracuje w oparciu o Plan pracy, uchwalany przez Komisję na początku roku kalendarzowego.

§ 5. 1. Pracą komisji kieruje jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący może upoważnić zastępcę lub innego członka Komisji do przygotowania i prowadzenia posiedzenia.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:

a)      zwoływanie i prowadzenie posiedzeń plenarnych Komisji,

b)      sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami Komisji,

c)       reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

d)      zapraszanie gości na posiedzenia komisji

e)      składanie Burmistrzowi Miasta wniosku w sprawie odwołania członka Komisji, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,

f)       składanie Burmistrzowi Miasta rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania przejmuje zastępca.

§ 6. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na miesiąc.

       2. Porządek posiedzenia wraz z innymi materiałami doręcza się członkom Komisji co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

       3. W sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komisji. W takim przypadku nie stosuje się postanowienia określonego w ust. 2.

§ 7. 1. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w obecności co najmniej połowy członków Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

2. Komisja wyraża opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  w formie postanowienia stosownie do przepisów Kpa, zwykłą większością głosów. Do ważności postanowienia wymagana jest obecność co najmniej połowa składu Komisji.

3. Uchwały w sprawie skierowania na badanie do biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także w sprawie skierowania wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zapadają bezwzględną większością głosów składu Komisji.

§ 8. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokoły z posiedzeń komisji sporządza sekretarz komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji.

3. Protokół winien zawierać:

a)      określenie numeru, daty posiedzenia, liczby obecnych członków komisji i zaproszonych gości,

b)      ustalony porządek posiedzenia,

c)       przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, opinii, odnotowane zgłoszenia pisemnych wystąpień,

d)      zdanie odrębne w przypadku jego zgłoszenia,

e)      przebieg głosowania i jego wyniki.

4. Do protokołu załącza się listę obecności członków Komisji, zaproszonych gości, teksty podjętych uchwał i wydanych postanowień oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący lub prowadzący posiedzenie i osoba sporządzająca protokół.

6. Do protokołów Komisji mają wgląd członkowie Komisji z prawem wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od posiedzenia plenarnego.

§ 9. Komisja powołuje zespoły:

a)      Zespół ds. lecznictwa,

b)      Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi

c)       Inne zespoły w zależności od potrzeb

§ 10.1. Do obowiązków Przewodniczących zespołów należy zwoływanie i prowadzenie posiedzeń i prac zespołów.

2. posiedzenia Zespołu zwołuje się w miarę potrzeb.

§ 11. 1. Do zadań Zespołu d/s Lecznictwa należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

a)      opracowywanie pism procesowych w sprawach sądowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładach lecznictwa odwykowego,

b)      wykonywanie sprawozdań z pracy zespołu,

2. Do zadań Zespołu ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi należy w szczególności:

a)      dokonywanie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,

b)      dokonywanie kontroli oświadczeń przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,

c)       przygotowanie informacji o wynikach kontroli dla Burmistrza Miasta.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2 lit. a przeprowadzane są we współpracy z Komisariatem Policji w Juracie i Strażą Miejską w Helu.

4. Z prac Zespołu określonych w ust. 2 lit a i b sporządza się protokoły podpisywane przez osoby w nich uczestniczące.

5. W posiedzeniach zespołów mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji lub Przewodniczącego danego zespołu.

Rozdział IV. Uchwały Komisji.

§ 12. 1. Komisja rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opinie Komisji dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Helu, a także zgodności z zasadami określonymi w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podejmowane są w formie postanowienia zgodnie z przepisami Kpa.

3. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Komisja może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające wnioski i opinie Komisji.

§ 13. Uchwała Komisji powinna zawierać:

a)      datę i tytuł,

b)      podstawę prawną,

c)       treść merytoryczną rozstrzygnięcia,

d)      określenie zasad jej realizacji,

e)      termin wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania,

f)       przepisy derogacyjne,

g)      uzasadnienie.

§ 14. 1. Uchwałę opatruje się numerem według kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji lub osoba, którą wyznaczył Przewodniczący do prowadzenia obrad, parafują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się wraz z protokołem posiedzenia.

Rozdział V. Inne postanowienia.

§ 15. Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Punkcie Pomocy Rodzinie w Helu.

§ 16. Zasady wynagradzania członków Komisji ustala Rada Miasta Helu w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział VI. Przepisy końcowe.

§ 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2014 r.