W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Miasta Helu uchwałą Nr XXXV/205/17 przyjęła “Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”