Archiwum miesiąca: Listopad, 2012

Poradnia Psychotraumatologiczna “Na Starcie”

Autor wpisu: data: 25 listopada, 2012

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 19 listopada 2012 rozpoczynamy proces rekrutacji pacjentów do nowopowstającej Poradni Psychotraumatologicznej „Na Starcie”. Poradnia zawierać będzie dwa oddziały: jeden dla nastolatków między 15  a 18-tym rokiem życia i drugi dla młodych dorosłych – między19 a30-tym rokiem życia.

Poradnia Psychotraumatologiczna „Na Starcie” jest częścią Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w województwie pomorskim – innowacyjnego modelu wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnia przeznaczona jest dla młodzieży i młodych dorosłych z terenów wiejskich lub miejskich z województwa pomorskiego, zagrożonej/nych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)  Artykuł ten obejmuje osoby:

- osierocone,

- ubogie,

- bezdomne,

- niepełnosprawne,

- cierpiące z powodu  długotrwałej i ciężkiej choroby,

- doświadczające przemocy w rodzinie,

- osoby w których rodzinie występował/ występuje alkoholizm lub narkomania,

- młode matki,

- osoby przejawiające bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub wywodzące z się z rodziny wielodzietnej lub w której istniała/istnieje bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

-  młodzież, która ma trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej,

- osoby ze statusem uchodźcy, które mają trudności w integracji społecznej,

- osoby, które doświadczyły zdarzeń losowych  i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych.

Oddział Psychotraumatologicznej Poradni „Na Starcie” dla Młodzieży 15 – 18 lat

Oddział przeznaczony jest dla nastolatków  w wieku 15-18 lat . Będzie funkcjonował w  godzinach popołudniowych (13-18), umożliwiając pacjentom poranne korzystanie z  nauki szkolnej w formie nauczania indywidualnego na terenie szkoły lub domu. Pobyt w Poradni obejmuje 5 miesięcy pracy.

Praca terapeutyczna na oddziale zawierać będzie psychoterapię indywidualną, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowo – artystycznego,  zajęcia organizowane przez młodzież oraz zebrania społeczności terapeutycznej. Zamysł  ten umożliwia wszechstronny rozwój pacjenta: możliwość przepracowywania wewnętrznych konfliktów i przebytych traum w ramach psychoterapii indywidualnej a także rozwój społeczny w ramach pracy warsztatowej oraz poprzez udział w społeczności terapeutycznej.

Oddział Psychotraumatologicznej Poradni „Na Starcie” dla Młodych Dorosłych 19–30   Oddział przeznaczony jest dla młodych dorosłych  w wieku 19-30 lat . Pobyt na oddziale obejmuje 5 miesięcy pracy. Oddział  będzie funkcjonował w godzinach przedpołudniowych (8-12), umożliwiając pacjentom wdrażanie się do rytmu dnia osób pracujących i aktywnych zawodowo. Praca terapeutyczna na oddziale będzie obejmować psychoterapię grupową – trzy razy w tygodniu po trzy godziny oraz zajęcia warsztatowe służące aktywizacji zawodowej. Zamysł  ten umożliwia zarówno przepracowywanie  traumatycznych sytuacji z życia pacjenta i jego wewnętrznych konfliktów w ramach psychoterapii jak i  nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy.

Na obu oddziałach zatrudnieni będą doświadczeni psychoterapeuci (w tym certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej)  i trenerzy. W ramach projektu możliwe są także konsultacje psychiatryczne, pomoc pracownika socjalnego oraz konsultacje prawne.

Przyjęcie do programu Poradni Psychotraumatologicznej poprzedza proces kwalifikacji. Konsultacje przeprowadzają psychoterapeuci obu oddziałów Poradni. Warunkiem wymaganym poza wyżej wymienionymi jest osobista motywacja pacjenta do leczenia i zmiany.

Poradnia Psychotaraumatologiczna „Na Starcie” nie przyjmuje na żaden z oddziałów pacjentów z niską motywacją, pacjentów aktualnie zdezorganizowanych psychotycznie, pacjentów czynnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych,  wykazujących cechy osobowości antysocjalnej, pacjentów z dysfunkcjami poznawczymi o podłożu organicznym a także pacjentów, u których istnieje duże ryzyko popełnienia samobójstwa.

kierownik Psychotraumatologicznej                                       kierownik Psychotraumatologicznej

Poradni „ Na Starcie”dla Młodzieży                             Poradni „ Na Starcie”dla Młodych Dorosłych

       Agnieszka Bielawska                                                          Katarzyna Procenko-Słaboszowska

Zainteresowani proszeni są o kontakt  z Psychotraumatologiczną Poradnią „Na Starcie” pod numerem telefonu :

 

Poradnia dla Młodzieży 15-18 : A Bielawska 535 456 391 (wtorek 14-15, środa 12-13,

czwartek 13-15, piątek 10-11 ) lub bezpośrednio do terapeutek : Katarzyna Roczek: 608 638 371,

Joanna Ronowska 506 117 120. Kamila Rozbiewska – Skrobun 500 217 914

 

Poradnia dla Młodych Dorosłych 19-30: K.Procenko-Słaboszowska 535 456 394 (wtorek 14-15, środa 12-14, czwartek 15-16, piątek 11-12) lub bezpośrednio do terapeutek: Katarzyna Bugajska 513 146 196, Ewa Staszewska 501 224 997. 

 

Lub pod adresami mailowymi ; poradnia19-30lat@psychotraumatologia.com.pl, ; poradnia15-18lat@psychotraumatologia.com.pl